(Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH

 

U Federaciji BiH, postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse.  Zakon o radu, i raniji i novousvojeni, tretira samo dužinu trajanja porodiljskog odsustva. I jedan i drugi Zakon jednako tretiraju ovo pitanje i propisuju trajanje porodiljskog odsustva u periodu od jedne godine neprekidno, što je dosta napredno rješenje. Međutim, iako Zakon o radu propisuje da žena ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, ne reguliše ko ima obavezu isplate ove naknade niti iz kojih izvora se finansira.  Zakon u ovom smislu samo definiše da će ovo pitanje biti regulisano posebnim propisom. Trenutno je naknada ženi koja je na porodiljskom odsustvu regulisana Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH, koji propisuje da se ove naknade regulišu na nivou kantona. Nivo naknada koje se isplaćuju porodiljama u FBiH varira u velikoj mjeri od kantona do kantona, a često ove naknade zavise od raspoloživih budžetskih sredstava i dodatno se smanjuju odlukama kantonalnih vlada u odnosu na ono što je propisano kantonalnim zakonima. Postoji više inicijativa za prevazilaženje ovih problema u Federaciji  pokrenute od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Kluba parlamentarki FBiH, Naše stranke – Inicijativa F5  i nevladinih organizacija. USAID-ovi projekat Program jačanja civilnog društva u BiH (CSSP) i Projekat jačanja institucija vlasti i procesa (SGIP), podržavaju uključivanje svih zainteresiranih strana, proces primjene standardizirane metodologije procjene uticaja propisa u izradi javne politike, te participativni proces izrade i razmatranja zakona u svim fazama zakonodavnog postupka.

Ministarstvo socijalne politike i rada FBiH je formiralo Radnu grupu koju čine predstavnici kantonalnih ministarstava, nevladinih organizacija i Centara za socijalni rad, koja fokusiraju se na analizu postojećih problema, identifikaciju ciljeva javnih poltika, te definisanje i procjenu učinaka alternativnih mjera za postizanje tih ciljeva, što će poslužiti donosiocima odluka da na bazi argumenata identifikuju opcije koje su najučinkovitije i provodive u realnim prilikama, vodeći računa o zajedničkoj nadležnosti u ovoj oblasti između Federacije BiH i kantona.

Kampanja (informativna i zagovaračka) pod nazivom (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, pokrenuta od
Udruženja Žene ženama u suradnji i partnerstvu sa organizacijama civilnog društva iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva,
Bihaća, Livna, Orašja, Mostara, Zenice, Tuzle, Jablanice i Banja Luke, ima namjeru da poveže sve subjekte u
zajedničko djelovanje u rješavanju problema  na području Federacije BiH.1

Kampanja (Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH ima dva cilja:

 • donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve osobe na federalnom nivou, uključujući i osnivanje porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada za zaposlene i nezaposlene osobe koje koriste porodiljsko odsustvo (žene i/ili muškarci)
 • uključiti što veći broj građana, nevladinih organizacija, stručne javnosti i drugih aktera u ovoj oblasti koji će doprinjeti donošenju javnih politika (zakona i fonda)  koji će biti prihvaćeni u svim kantonima u FBiH.

Rezultati koje očekujemo:

 • donošenje Zakona o zaštiti porodice sa djecom na federalnom nivou- mjera koju vlada poduzima i kojom garantira prava porodiljama u okviru natalne, demografske politike i zaštitu porodica sa djecom u svim kantonima;
 • eliminacija diskriminacije porodilje po  različitim osnovama (mjesta prebivališta, (ne)zaposlenja, sektora zapošljavanja-javni i privatni, visina naknada i način finansiranja;
 • podizanje pitanje isplate naknada osoba koje koriste porodiljsko odsustvo na nivoa kantona na nivo Federacije BiH;
 • formiranje Federalnog fonda za isplatu porodiljskih naknada.

Ovim putem Vas molimo da se priključite našoj kampanji i u skladu sa svojim mogućnostima date svoj doprinos  kroz različite dostupne kanale komunikacije-facebook page nosi ime: NEdiskriminacija porodilja u FBiH. Web portal: www.porodiljskenaknade.com

__________________________________________

 1. HUG Žena Trnova, Udruženje trudnica i mama BiH, Magna, Forma F, Udruženje žena“Žene sa Save“,
  Glas žene,Žene sa Une, Centar za pravnu pomoć ženama, Centar za građansku suradnju,
  Udruženje žena Tuzla, Udruženje Zemlja djece u BiH, Građanke za ustavne promjene /HcA,
  Sarajevski otvoreni centar (SOC), Udruženje žena Most Jablanica i dr.

KAMPANJA: (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

U Federaciji BiH, postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse. Zakon o radu, i raniji i novousvojeni, tretira samo dužinu trajanja porodiljskog odsustva. I jedan i drugi Zakon jednako tretiraju ovo pitanje i propisuju trajanje porodiljskog odsustva u periodu od jedne godine neprekidno, što je dosta napredno rješenje. Međutim, iako Zakon o radu propisuje da žena ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, ne reguliše ko ima obavezu isplate ove naknade niti iz kojih izvora se finansira.

Kampanja (informativna i zagovaračka) pod nazivom (Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH, pokrenuta od strane Udruženja Žene ženama u suradnji i partnerstvu sa organizacijama civilnog društva… Više…

Najnoviji članci

Pravo, a ne privilegija / Podržavaju kampanju

Stop nasilju / nad ženama i djecom

sutnja-nije-zlato.